OBJECTIUS                             

Acta de la resolució d’inscripció al Registre d’Associacions.
a) Enfortir els lligams d’unió, bon veïnatge i harmonia entre tots els veïns de Breda. b) Col.laborar amb altres Entitats i Associacions per emprendre aquelles realitzacions que s’estimin d’interès comú, de caràcter local, autonòmic o estatal. c) Portar a terme totes les realitzacions que tendeixin a aixecar el nivell cívic – cultural, material i formatiu dels associats i dels veïns de Breda, organitzar activitats culturals, educatives i artístiques; cursets, seminaris, concursos, conferències, etc.; crear i promoure centres d’ensenyament, guarderies, biblioteques, grups d’entrenament i formació, publicacions i altres mitjans de difusió amb la finalitat d’aixecar el nivell cultural, educatiu i cívic dels associats i veïns. d) Defensar i representar els interessos dels associats i veïns davant les autoritats i organismes públics, sense perjudici de les atribucions legals que corresponguin a altres organismes o autoritats en l’àmbit de les seves respectives competències, mitjançant l’acció comuna dels associats i la utilització dels mitjans legals atorgats per lleis vigents. E) Cooperar a exigir el compliment de les disposicions dictades per l’autoritat competent en relació als interessos comuns del veïnat; promoure la realització de d’aquells altres aspectes urbanístics d’interès per a la col.lectivitat que viu en l’àmbit territorial de la present associació i instar a les autoritats competents a fer-ho. F) Analitzar, estudiar, promoure i reclamar de les autoritats i organismes competents tot allò que faci referència als equipaments urbanístics i socials de Breda i vetllar alhora per tot allò que, d’alguna manera, afecti, en aquest camp, els interessos dels veïns i associats. G) Aquesta associació, constituïda per la defensa i millora de tots els veïns, no farà discriminació per raó de raça, de conviccions polítiques, religioses, de sexe o altres, d’acord amb la Constitució de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigents. L’Associació de Veïns Vilatans de Breda promourà la defensa dels valors de la cultura de  Catalunya i les cultures dels altres pobles de l’Estat.

Col·laboradors